Overwinterende watervogels in Vlaanderen

In Vlaanderen overwinteren elk jaar vele tienduizenden watervogels. Via gestandaardiseerde tellingen in ruim 1000 gebieden worden de aantallen en de verspreiding van de verschillende soorten nauwgezet opgevolgd. Dit monitoringproject is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit verschillende internationale verdragen of richtlijnen zoals de Europese Vogelrichtlijn, de Ramsar-Conventie en de African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA).

De coördinatie van de tellingen gebeurt door het INBO in samenwerking met Natuurpunt Studie. Het zijn hoofdzakelijk vrijwillige medewerkers die instaan voor het terreinwerk. Een netwerk van regionale coördinatoren zorgt voor de praktische organisatie van de tellingen in 24 deelregio’s.

Via deze webapplicatie kunnen telgegevens online ingevoerd en geraadpleegd worden. Dit kan alleen door vaste medewerkers van het project. Nieuwe vrijwilligers die willen meetellen moeten zich eerst registreren (via de knop Aanmelden). Via deze site kan je daarna kijken welke telgebieden er nog vacant zijn en de betrokken regio-coördinator contacteren. Niet geregistreerde bezoekers die gegevens uit de watervogeldatabank willen raadplegen of opvragen, kunnen een verzoek richten aan het INBO via watervogels@inbo.be. Indien de aanvraag betrekking heeft op gegevens van vrijwillige medewerkers, dan worden de betrokken tellers en/of regionale coördinatoren hierover geconsulteerd.